Regionförstoring_1970-2013

Varför behövs Västlänken?

Jag får en hel del frågor kring varför Handelskammaren stödjer det Västsvenska paketet och Västlänken. Svaret kan bli väldigt långt, men jag ska försöka få det kortfattat. Grunden är att våra 2700 medlemsföretag har en sak gemensamt. De behöver rätt kompetens till sina företag. Hindret för tillväxt är att man inte hittar rätt kompetens oavsett utbildningsnivå.

För att få rätt kompetens krävs att man har en så stor arbetsmarknad som möjligt. Det säger sig själv att t ex Arjeplog, som är en liten arbetsmarknad inte erbjuder samma kompetens som Stockholm. För Göteborgs del så har vi blivit passerade av Malmö/Lunds arbetsmarknad, enligt SCB. Främsta anledningen är att Göteborgs arbetsmarknad har utvecklats synnerligen dåligt jämfört med Stockholm och Malmö sedan 1970. Det visar bilden ovan. Främst är det den geografiska utvecklingen som har varit dålig. Anledningen till det är den begränsade pendeltågsutbyggnaden kring Göteborg. Här kan man jämföra med Pågatågstrafiken i Skåne som varit starkt bidragande orsak till Malmö/Lunds utveckling.

När politiker, tjänstemän och Trafikverket 2009 presenterade det Västsvenska paketet där Västlänken ingick och var planerad sedan många år tillbaka, så fanns ingen större anledning att ifrågasätta beslutet. Västlänken tillgodoser att lösa den sk säckstationsproblemet i Göteborg, ökar kapaciteten för att de fem ”ekrarna” ut från Göteborg till Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Borås och Halmstad att junna utveckla pendeltågstrafiken. Därmed kommer vi får en större arbetsmarknad, som har en potential att vara upp mot 3 milj människor i framtiden, vilket är precis det våra medlemmar önskar. Vidare avlastar Västlänken med sina tre stationer centralstationen i Göteborg. Den stärker stadsutvecklingen kring tre stationslägen, där staden ska utvecklas i framtiden. Västlänken har också två, framtida planerade avlänkningar, en till Backaplan via Lindholmen och hamnbanan och en till Sisjön via Linnéplatsen. Kort sagt har man valt Västlänken då den klarar alla de krav man ställt på en framtida järnvägsutveckling i regionen.

Se följande länk till kortversionen av  järnvägsutredningen från 2006. http://www.trafikverket.se/PageFiles/62949/Jarnvagsutredning_kortversion.pdf  Den visar att planeringen och jämförelser mellan olika alternativ var igång redanb 2001. Handelskammaren skulle få tillsätta konsulter för miljonbelopp för att kunna motbevisa Trafikverkets förslag på dragning. Det har vi vare sig resurser eller bemanning för att göra. Vi fokuserade istället på att följa utvecklingen och angav i vårt remissvar att vi var oroade för kostnadsutvecklingen och förutsätter att Trafikverket håller kostnaderna inom 20 mrd kr i 2009 års värde.

Därför har vi regelbundna möten med Trafikverkets projektledning, samtal med politiker och tjänstemän för att förvissa oss om att kostnadsnivå hålls. Hittills har vi inte fått indikation på att man inte klarar kostnadsbudgeten. Snarare tvärt om.

När så debatten kring Västlänken drog igång under året så har vi sett att det har varit mycket sakfel i det som har framställts. Trafikverket har haft en dålig kommunikation kring projektet, vilket gett utrymme för en hel del rykten och myter. De etablerade partierna har inte heller varit bra att förklara varför Västlänken är en bra lösning. Främst för att de är överens i sakfrågan och vill debattera olikheter inför valet. Det anser vi är ett dilemma speciellt inför ett val. Därför har vi valt att bemöta sakfel i den utsträckning vi har information. Det gäller främst i övergripande frågor.

Nu har Trafikverket förbättrat sig och har bemötanden mm på sin hemsida. http://www.trafikverket.se/vastlanken/

Om det är någon som fortsatt undrar över Handelskammarens ställningstagande så är ni välkomna att kontakta stefan Gustavsson, Jens Larsson eller mig.

Citybanan

Citybanan i Stockholm en förebild för Västlänken

 

I Göteborg kommer frågan om trängselskatten att vara ett eget val om en månad. Den frågan har debatterats och diskuterats under lång tid. De allra flesta vet att det är en del av finasieringen av det Västsvenska paketet. De flesta förstår också vad man får för pengarna. Även om hela frågan är komplex. Det är en viktig del för att bygga Göteborg och Västsverige för framtiden. För att få vår region attraktiv och att skapa en större aretsmarknad. Precis på samma sätt som andra städer gör för att utveckla sina regioner Malmö, Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors är några exempel i vårt närområde.

Göteborg har genom åren halkat efter och är bl a passerade av Malmö/Lunds arbetsmarknad. En stor arbetsmarknad får man enkelt uttryckt på två sätt. Antingen genom inflyttning eller genom geografisk expansion som ett led i förbättrade kommunikationer. Vi måste jobba på båda spåren.

Göteborg och Västsverige har hamnat efter avseende infrastrukturinvesteringar, främst på järnvägssidan. Mycket tack vare att man inte har varit överens i regionen, gentemot beslutsfattarna i Stockholm. När de 7 etablerade partierna äntligen blev överens och enades om det Västsvenska paketet så innebar det investeringar på 34 mrd kr till regionen, som till 2/3 delar betalas av andra så ansåg vi att det var en behövlig och bra satsning.

Den största investeringen i paketet är Västlänken, som projekt konstaterar vi att samma lösning har gjorts i Malmö, genomförs nu i Stockholm och planeras i Helsingfors. Det är alltså inget unikt för Göteborg.

Idag var vi i Stockholm och hade ett möte med Trafikverkets projektledning för Citybanan. Det är ett projekt som har många likheter med Västlänken. Längden och kostnaden är nästan identiska. Utmaningarna stora, men helt klart möjliga att lösa. Trafikverkets projektgrupp har lyckats så bra att man kommer att hålla budgeten och dessutom vara klara ett år tidigare än planerat, dvs man kommer inte att behöva ta till den reservtid man hade i plan.

I Stockholm har man längre sträcka i berg, vilket kan tyckas enklare, men i gengäld passerar man under 10 kyrkor, två passager under/genom vatten, en ”schweizer-ost” av tunnlar, både offentliga och hemliga. Dessutom dras tunneln under de centralaste delarna av staden. För att göra utmaningen ytterligare större har man valt att gå under en av landets mest känsliga miljöer för kulturhistoria, Riddarholmen.

Det var intressant att lyssna till den mycket kompetenta projektledaren Kjell-Åke Alverstad och hans kollegor. De beskrev några av de största utmaningarna:

- För att kunna ansluta och passera tunnelbanan var man tvingad att under 3 st 4 månaders perioder stänga 3 stationer på den blå linjen i anslutning till T-centralen. Detta påverkade ca 80 000 resenärer.

- En av kyrkorna man passerade, Maria Magdalena, är från 1600-talet och vilar på en 20 m tjock sandbädd, som man skulle gå igenom. För detta känsliga projekt toig man hjälp av Österrikiskt entrepenadföretag.

- Av totalt 600 meter tunnel under Söder så fanns det bara 43 m med ordentligt berg, det innebar andra metoder för att skapa tunneln.

- I centrala Stockholm finns stora byggnader för stora värden som inte fick komma till skada.

Alla dessa utmaningar har man lyckats bemästra. Allt i mycket nära dialog med de boende och med de som har verksamheter i närområdet.

För att klara byggtid och kostnader så använder Trafikverket allt modernare beräkningsmodeller och teknik. Man tar också in internationell kompetens. Av de 8 stora entrepenaderna var endast tre svenska. Det var NCC, Oden och Peab.

(Det finns kritiker som har framfört att min bevekelsegrund att stödja Västsvenska paketet och Västlänken är min styrelseplats i Svevia. Det kan jag dementera. Svevia har sin huvudverksamhet på underhåll av det svenska vägnätet, man bygger inte tunnlar och har inte varit delaktig i vare sig Citytunneln eller Citybanan. Man kommer med största sannolikhet inte vara delaktiga i Västlänken heller.)

Debatten kring Citybanan har varit helt olik den kring Västlänken. Erfarenheten är att de som är kritiska ofta har fel fakta eller har lyssnat till rykten. När man väl får svar på sina sakliga frågor, sin undran eller sin oro så vänder man oftast till det positiva. Idag är de boende och de som har verksamheter spända på resultatet och känner många gånger en stolthet inför resultatet av detta stora spektakulära projekt. Allt detta kan vi lära av i Göteborg.

Ni som är fortsatt negativa kan jag inte övertyga, men för er som vill veta mer och är intresserade tipsar jag om Citybanans sidahttp://www.trafikverket.se/citybanan/ eller de filmer som ligger på Youtubehttps://www.youtube.com/results?search_query=Citybanan . I Stockholm kallar man det information.

 

 

 

Grattis Västsverige för satsningen på...

Den väg som vi har lobbymässigt kämpat hårdast för under drygt 15 års tid, är utan tvivel E20 mellan Göteborg och länsgränsen vid Hova/Finnerödja. Många hyllmeter med debattartiklar,...